Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Strandvig Vandværk
Håndtering af persondata for grundejerforeningen

Retningslinjer for håndtering af Personoplysninger
i
Askø Strandvig Grundejerforening

22-05-2018

 

Askø Strandvig grundejerforenings dataansvar

Grundejerforeningen, som du er medlem af, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger, vi behandler, samt hvordan vi behandler dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål.

Personoplysninger om forhenværende grundejere slettes efter 5 år, jf. Bogføringsloven.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Askø Strandvig Grundejerforening er dataansvarlig, og foreningen sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har foreningen udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål.

Kontaktoplysninger på foreningens dataansvarlige:

Foreningens CVR-nr: 20954396
Kontaktperson: Foreningens kasserer, se her
Adresse: Østerhovedvej 10
Postnummer: 4942 Askø

Behandling af personoplysninger

Foreningen behandler følgende personoplysninger:

Her indsamler foreningen oplysninger fra:

Normalt får foreningen oplysningerne fra dig eller fra ejendomsformidlere på dine vegne.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:

Foreningen behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang foreningen behandler dine medlemsoplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 

Samtykke

Foreningens behandling af dine personoplysninger baserer sig på et andet lovligt grundlag end samtykke, da medlemskab af foreningen betinger bestyrelsens muligheden for at indkræve kontingent samt udsende indkaldelse til generalforsamling og Askø-Nyt.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Foreningen videregiver ikke personoplysninger, og heller ikke til virksomheder til markedsføring.  

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Foreningen opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når foreningen behandler personoplysninger om dig:

Bilaget er udarbejdet af Askø Strandvig Grundejerforening 1. udgave, 22-05-2018

Sidst revideret: 10.06.2024