Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Vandværk
Vedtægter

§ 1: Vandværkets navn er Askø Strandvig Vandværk.
Vandværket ejes af grundejerforeningen Askø Strandvig.

§ 2: Det er vandværkets formål at levere vand til grundejerforeningens medlemmer samt andre interesserede på Askø, jfr. § 3.

§ 3: For vandværkets drift gælder de i landvæsenskommisionen for Maribo amtsrådskreds kendelse af 2. August 1967 i sag L.S 8/1967 angående vandindvindingsret for sommerhusområdet Askø Strand vig indeholdte bestemmelser.

§ 4: Vandafgifter samt takster, gebyr m.m. fastsættes af vandværkets forbrugere på generalforsamlingen i Askø Strandvig grundejerforening. Selvaflæsningskort udsendes primo september, og skal være vand værket i hænde senest den 6 oktober. Ved manglende selvaflæsning vil der sammen med årsopgørelsen blive opkrævet et gebyr herfor.
Sidste rettidig indbetaling er 20 dage efter fakturadato.
Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag pålægges et gebyr, samt efter 1 md. yderligere en renteafgift. Bestyrelsen er berettiget til først at opkræve gebyr og renter ved næste års opgørelse.
Ved betalingsudblivelse ud over en måned vil der blive udsendt et lukkevarsel, og hvis dette ikke medfører at regningen er betalt se nest 10 dage herefter, er bestyrelsen berettiget til at lukke for vand tilførslen. Hvis der lukkes for vandet opkræves der et lukkegebyr og smederegning, samt ved genåbning et åbningsgebyr og smederegning.
Ved udlejning af huset er det udlejer som hæfter for betaling af års opgørelsen samt for misligeholdelse af vandværkets ejendele.

§5: Hovedanlægget med pumpestation og pumper, samt alle ledninger, vandmålere og stophaner fra pumpestation og til den enkelte forbruger tilhører vandværket og vedligeholdes af dette.
På ubebyggede grunde kan ejeren vælge at lade vandhanen være plomberet eller installere en målerbrønd.
På bebyggede grunde skal ejer lade opsætte en målerbrønd samme sted som stophanen er placeret.
I særlige tilfælde, f.eks. gener med meget overfladevand, der ikke kan bortledes via hoveddræn, kan der søges om dispensation for målerbrøndens placering.
Vandmåler opsættes og betales af vandværket.
Stikledninger på egen parcel fra stophane/målerbrønd vedligeholdes af den enkelte forbruger.
Tilslutning til ledningsnettet må kun ske efter tilladelse fra vandværket, og skal foretages af en autoriseret gas- og vandmester.

§ 6: Vandforbrugerne er pligtige at holde deres vandinstallationer i or den, således at vandspild og lignende undgås, ligesom ingen må gø re sig skyldig i unødigt vandforbrug. I tiden 1/11 til 1/4 skal tilsluttede fritidshusejere lukke stophanen når parcellen forlades efter ferie-, weekend– eller dagophold.

§ 7: Skader på vandværket og/eller dets ledningsnet, der kan føres tilbage til misligholdelse af de i § 5 og § 6 givne regler, skal erstattes af vedkommende vandforbruger. Den, som trods et af bestyrelsen nedlagt forbud benytter vand til havevanding eller lignende, eller som lader ikke tilsluttede personer forsyne sig med vand fra værkets ledninger, idømmes efter bestyrelsens skøn bøder. Ved gentagelsesforseelser fordobles bøden. I gentagelsestilfælde er bestyrelsen berettiget til at lukke for tilførslen til vedkommende forbruger, mens dennes forpligtigelser over for vandværket ikke derved ændres. 

§ 8: Generalforsamlingen i grundejerforeningen Askø Strandvig er Værkets øverste myndighed. Værkets anliggender, herunder takster for tilslutning og vandafgifter, optages som selvstændige punkter på dagsordenen. Grundejerforeningens bestyrelse varetager vandværkets daglige drift.

§ 9: Grundejerforeningen fører særskilt regnskab, omfattende driftregnskab og status, for vandværket. Vandværkets regnskabsår er grundejerforeningens regnskabsår. Vandværkets midler anbringes til forrentning i et pengeinstitut. Regnskabet revideres af grundejerforeningens revisorer .

§ 10: Vandforbrugere, der ikke er medlemmer af grundejerforeningen, har i sager angående vandværket og vandforsyningen stemmeret på

Udskriv Askø Strandvig Vandværks vedtægter i printvenlig folderformat