Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Strandvig Vandværk
Vedtægter

Printbar fil [PDF]

Den 06. maj 2023

Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening 
 

Navn, hjemsted og formål:

§ 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 
§ 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 
§ 3: Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til den i § 4 nævnte udstykning, bl.a. jfr. Lolland Kommunes Lokalplan 360-116 - Sommerhusområdet Askø Strandvig, marts 2020. 

Medlemmerne og disses forhold til foreningen:

§ 4: Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde udstykket fra ejendommen matr.nr. 13 b, 14 b, 33 og en del af 13 a, Askø by og sogn. 
Medlem af foreningen er pågældende grunds skødehaver, der dog ved skriftlig meddelelse til foreningen, kan lade sin sambo/partner indtræde som i stedet for sig selv. Er der for en grund mere end en skødehaver, skal en enkelt af disse indtræde som medlem efter skriftlig erklæring over for foreningen.

§ 5: Ved ”grund” forstås i disse vedtægter enhver selvstændig matrikuleret parcel i udstykningen Askø Strandvig.
Når et medlem overdrager sin grund, eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er han fra afståelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen. Den tidligere ejer vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.
Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til bestyrelsen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers kontaktoplysninger samt grundens nummer og matrikelnummer. Det er til hver en tid medlemmernes pligt, at sikre foreningen har de korrekte kontaktoplysninger.

§ 6: Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtigelser. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, dvs. i forhold til antal ejede grunde. Dette gælder også for tab som foreningen måtte have på de enkelte medlemmer.
Medlemmerne har ingen byggepligt.
Der kan ikke ved vedtægtsændringer ændres i denne paragrafs bestemmelser.

§ 7: Hvert medlem betaler for hver grund vedkommende ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og andre udgifter. 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 
Kontingentet betales forud og forfalder til betaling pr. 31. december. Sidste rettidig indbetalingsdag er 1. februar.  
Opkrævning udsendes til medlemmerne ca. 2 uger før sidste rettidig indbetalingsdag. 
Indbetaling af kontingent skal ske efter foreningens anvisninger.
Ved betaling af kontingent efter sidste rettidig indbetalingsdag pålignes et af generalforsamlingen fastsat gebyr. 
Undlades betaling udover 1. marts, pålignes endvidere renter af kontingentet, beregnet fra forfaldsdagen. Renten fastsættes af generalforsamlingen sammen med årets kontingent. 
Bestyrelsen er berettiget til først at opkræve gebyr og renter med næstfølgende kontingentopkrævning, dog uden renter fra betaling af det skyldige kontingent. Ligeledes er bestyrelsen berettiget til eventuelt at overdrage kravet til retslig inkasso. 
Er et medlem mere end en måned i restance til foreningen, kan restancen inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om, inden otte dage, at berigtige restancen. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen påhviler vedkommende restant. 
Er restancer ikke betalt til foreningen senest en måned før en generalforsamling, mister man stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlingen.

§ 8: Grundejerforeningen driver vandværket ”Askø Strandvig vandværk” efter de for dette vandværk af generalforsamlingen fastsatte vedtægter.
Forslag, regnskab og budget m. v. for vandværket behandles af foreningens generalforsamling på tilsvarende måde som foreningens øvrige forslag, regnskaber og budgetter m. v. jfr. nærværende vedtægter.
Vandforbrugere, der ikke er medlem af grundejerforeningen, har møderet til generalforsamlingen og har i sager af enhver art vedrørende vandværket og/eller ledningsnettet m.v. tale– og stemmeret på samme som foreningens medlemmer, under forudsætning af at skyldige vand afgifter m. v. er betalt senest én måned før generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen:

§ 9: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 10: Ordinær generalforsamling afholdes på en lørdag i april måned på Askø. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. 
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling senest seks uger før generalforsamlingen via mail, opslag på foreningens hjemmeside, sociale medier og i Askø-Nyt. 
Vandforbrugere, der ikke er medlem af grundejerforeningen, indkaldes efter de samme regler som gælder for medlemmer af grundejerforeningen. 
Sammen med indkaldelsen udsendes dagsordenen. Eventuelle bilag offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal være følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3a. Aflæggelse af foreningens regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer.
3b. Aflæggelse af vandværkets regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer.
4. Behandling af rettidigt indsendte forslag.
5a. Behandling af foreningens budget, herunder fastsættelse af kontingent.
5b. Behandling af vandværkets budget, herunder orientering om vandafgifter og gebyrer.
6a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6b. valg af suppleanter for bestyrelsen.
7a. Valg af kritiske revisorer
7b. valg af suppleanter for kritiske revisorer
8. Eventuelt
Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

§ 11: Ekstraordinær generalforsamling afholdes på Askø så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen har indgivet skriftlig motiveret forslag til dagsorden herfor.
Når en sådan anmodning er modtaget af bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem om tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen.
Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket generalforsamlingen indkaldt, er repræsenterede, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 12: Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

Hvert medlem har, uanset hvor mange grunde vedkommende ejer, kun én stemme.
Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Dog må intet medlem afgive mere end i alt 2 stemmer. 
Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning, med mindre der begæres skriftlig afstemning.
Beslutninger træffes ved simpel stemme flerhed jfr. dog § 13.
Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden.

§ 13: Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter, jfr. dog § 6, bevilling af midler udover det til foreningens drift nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side, optagelse af lån samt ophævelse af foreningen, kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, eller at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, på to efter hinanden følgende, med mindst 2 og højest 6 ugers mellemrum, afholdte generalforsamlinger, stemmer herfor.

Efter indstilling fra bestyrelsen, og med generalforsamlingens tilslutning, kan afholdelse af den anden generalforsamling erstattes af en urafstemning, udskrevet senest 2 måneder efter generalforsamlingen.

§ 14: Ved beslutninger som nævnt i § 13 kan holdes urafstemning.
Urafstemningen foregår ved udsendelse af en ”stemmeseddel”, bilagt fyldestgørende orientering om den sag, der skal afgøres, til hvert enkelt medlem. Udsendelse kan f.eks. ske via mail, opslag på hjemmesiden eller med ”Askø Nyt”. Returnering af stemmesedlen, til de af generalforsamlingen valgte stemmetællere, påhviler det enkelte medlem.

 

Bestyrelsen:

§ 15: Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen.
I ulige år vælges formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, i lige år kassereren og 1 bestyrelsesmedlem.
På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter for bestyrelsen.
Afgår et bestyrelsesmedlem i utide supplerer bestyrelsen sig med en af disse indtil førstkommende generalforsamling.
Alle valg gælder for 2 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
I tilfælde af formandens fravær indtræder næstformanden som formand indtil førstkommende generalforsamling.

§ 16: Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift, vedligeholdelse og forsikring af fællesarealer, vandværk, kloaksystem m.v.

Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 3 gange årligt. Bestyrelsesmøde afholdes i øvrigt, når formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal være skriftligt og med mindst 8 dages varsel. Såfremt alle bestyrelsesmedlemmer er enige herom, kan indkaldelse ske mundtlig og med kortere varsel.
Over det på møderne passerede udarbejdes referat, der skal godkendes af bestyrelsen senest på det følgende møde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

§ 17: Foreningen tegnes over for tredjemand af formanden og kasserer i forening eller én af disse og mindst to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.


Regnskab og revision:

§ 18: Generalforsamlingen vælger 2 kritiske revisorer og 2 suppleanter for disse.
Afgår en kritisk revisor i utide indtræder en suppleant i dennes sted indtil førstkommende generalforsamling.
Valgene gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

§ 19: Foreningens regnskab udarbejdes af kassereren efter bestyrelsens nærmere anvisning.

Ordinære driftsudgifter betales af kassereren.
Beløb over kr. 10.000,- samt beløb udenfor den ordinære drift, kræver dog forudgående godkendelse af formanden/næstformanden.
Kasserapport med bilag samt restanceliste, fremlægges på hvert bestyrelsesmøde.

§ 20: Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12.

Der udarbejdes driftsregnskab og status, der skal forelægges revisoren så rettidigt, at regnskab med revisorpåtegninger kan offentliggøres på hjemmesiden fire uger før generalforsamlingen.
Revisionen skal omfatte en kontrol af:
- at regnskabet er opstillet på grundlag af bogføringen,
- at regnskabet er udarbejdet under hensyntagen til bestående værdier, herunder beholdninger og forpligtigelser.
- At samtlige vedtægtsbestemte indtægter fra medlemmerne er indgået. Og at reglerne i § 19 er overholdt.
Foreningens regnskab skal revideres af et anerkendt revisionsfirma.

§ 21: Foreningens protokoller, regnskaber, arkiver m.v. er til en hver tid tilgængelige for foreningens medlemmer.


Særlige bestemmelser og opløsning:

§ 22: Opstår der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig, efter bedste overbevisning og evne, herunder overvejelse af eventuel indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, at afgøre og løse disse. Sådanne spørgsmål skal fremlægges for førstkommende generalforsamling.

§ 23: Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller kommunale vedtægter omhandlende de i § 4 nævnte grunde.

§ 24: Foreningens opløsning kan kun ske under iagttagelse af de i § 13 og § 23 fastsatte regler.

Således vedtaget på foreningens generalforsamlinger den 27. november 1984 og 5. marts 1985, 27. november 1990 og 3. januar 1991 samt 27. oktober 1995 og 6. december 1995.

Godkendt af Maribo kommune den 19. juni 1996

Godkendt af Storstrøms Amt den 5. september 1996.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling samt efterfølgende urafstemning i 1999 og 2001.

Således vedtaget på generalforsamlingen 2010 (ændring af Storstrøms Amt og Maribo kommune.)

Således vedtaget på generalforsamlingen 2020 samt efterfølgende ekstraordinær generalforsamling 2021.

Godkendt af Lolland kommune den 23. juli 2020.
Godkendt af Lolland kommune den 06. maj 2023

Side opdateret 06.05.2023 -  til forsiden